Gitpod môi trường phát triển tích hợp (IDE) dành cho Github

Cover image
  1. IDE là gì? IDE (Integrated Development Environment), dịch nôm na là môi trường phát triển tích hợp. Đây là phần mềm máy tính có công dụng hỗ trợ các lập trình viên trong việc phát triển website, ứng dụng di động hay phát triển phần mềm.
  2. Github là gì? Github là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến dành cho các dự án phát triển web, app, phần mềm có sử dụng hệ thống kiếm soát phiên bản Git. Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán. Cũng giống như các hệ thống quản lý phiên bản khác, Git hỗ trợ quản lý code và các thay đổi. Sự ưu việt của Git thể hiện ở chỗ Git có khả năng tách nhánh (Branch), hỗ trợ tốt cho teamwork giúp các việc phân chia nhiệm vụ (task) và tổng hợp code trở nên dễ dàng hơn.
  3. Gitpod là gì? Gitpod là một trình soạn thảo Code (IDE) Online dành riêng cho Github. Gitpod được phát triển dựa trên mã nguồn mở Theia. Chỉ cần đơn giản thêm "https://gitpod.io#" vào trước mỗi đường dẫn đến một repository của Github hoặc sử dụng extension dành cho trình duyệt Chrome thêm vào một nút trong trang Github.